Zina nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinde ; “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” şeklinde düzenlenmektedir. Kanunda zina fiili ile kastedilen hareketlerin ne olduğu açıklanmasa bile buradan anlaşılması gereken cinsel ilişkidir.

Hangi hallerin zina sayılacağı, hangi hallerin zina sayılamayacağına ilişkin düzenleme kanunda mevcut olmadığından bu noktada genel örf ve adet kurallarımız ile teamüllerden yararlanacağız.

Zina sayılan davranışlar nelerdir?

Normal Cinsel Davranışlar

Üreme organlarının birleşmesi ile tam ve normal yolla gerçekleşen cinsel ilişkiler zina oluşturacaktır.

Teşebbüs Aşamasında Kalan Cinsel İlişkiler

Asıl olarak zina, tam ve kesin olarak gerçekleşmiş cinsel ilişkidir. Ancak uygulamada zina için gerekli ortam ve durum oluşturulmuş fakat elde olmayan nedenlerle tamamlanamadığı için zinanın teşebbüs aşamasında kaldığı hallerde de zina sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, uygun ortam oluşturulduğu halde eşinizi yakalamanız sebebiyle cinsel ilişki gerçekleşmemiş olsa ve zina teşebbüs aşamasında kalsa dahi boşanma davanızı zina sebebiyle açabilirsiniz.

Toplu İlişkiler

Toplumumuzun ahlaki değerleri göz önünde bulundurulacak olursa toplu olarak cinsel ilişkide bulunma hoş karşılanmayan bir olaydır. Eşlerden birinin toplu cinsel ilişki de bulunması zinadır. Bu tarz ilişki bir kez gerçekleşmişse zina sebebiyle; birden fazla kez yaşanmışsa zina ve/veya haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açılabilecektir. Ayrıca bu her iki halde de evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı boşanma davası açılabileceğini de belirtelim.

Ancak her iki eşin aynı toplu cinsel ilişkide yer alması halinde zina sebebiyle boşanma davası açılamayacaktır. Bu noktada eşlerin birbirine muvafakati olduğu kabul edilir. Boşanma davası açma hakkının kötüye kullanılmaması gerekmektedir. Ancak rızanız dışı bir yolla gerçekleşen bir durum söz konusuysa somut olayın ayrıca değerlendirilmesi gereklidir.

Kişinin Ayırt Etme Gücünü Kendi Eylemleri Sonucu Geçici Olarak Kaybettiği Haller

Ayırt etme gücünü geçici kaybetmede kusurlu olan eşin başkası ile yaşadığı cinsel ilişki zinadır. Bu durumda zinaya önceden rıza gösterildiği veya zinanın göze alındığı kabul edilir. Örnekle açıklamak gerekirse; bara giderek aldığı alkolün etkisi altındayken karşı cinsten biriyle geceyi geçiren eşin bu hareketi zinadır. Ancak zina ettiği düşünülen eşin kusurunun ve kastının varlığına göre değerlendirilme yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Zina Fiilinin Bir Kez Yapılmasının Yeterli Olması

Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için eşten başka, karşı cinsten bir kimseyle iradi bir biçimde, bir kere cinsel ilişki yaşanmış olması gerekli ve yeterlidir. Zinanın bir defa veya süreğen bir şekilde gerçekleşiyor olmasının hiçbir fark yoktur.

Uygulamada zinanın hiçbir geçerli nedeni olamayacağı kabul edilmektedir. Eşin iktidarsızlığı, kadının rahminin olmaması, eşin hastalığı, cinsel soğukluk ya da cinsel ilişkiye girmekten kaçınılması gibi sebeplerle zina meşru görülemeyecektir. Bu haller olsa dahi eş zina etmiş kabul edilecektir.

Karı-Koca Hayatı Yaşamak

Karı-koca hayatı yaşamakla kastedilen evli bir erkeğin veya kadının karşı cinsten biriyle fiili olarak bir arada yaşamasıdır. Bu birlikte yaşamanın üçüncü kişilerde karı-koca olunduğu izlenimi uyandıracak düzeyde olması gerekmektedir. Bu birlikteliğin belirli bir süre devam etmesi gerekir. Bu süre kesintisiz veya belirli aralıklarla olabilir. Evini terk ederek karşı cinsten biriyle aynı evde yaşayarak dışarıya karı-koca izlenimi veren bir yaşantı sürmek veya müşterek yaşam devam etse dahi zaman zaman karşı cinsten biriyle beraberlik yaşanması olarak ifade edilen metres ilişkisi buna örnek olacaktır.

Aynı Otel Odasında Karşı Cinsle Gecelemek

Eşlerden birinin otelde geceyi karşı cinsten biriyle geçirmesi zina olarak kabul edilmektedir. Ancak otelde sadece yer ayırtılması zina olarak kabul edilmemektedir.

Meşru Sebep Yokken Karşı Cinsle Evde Kalmak

Haklı bir sebep olmaksızın eşlerden birinin karşı cinsten bir başkası ile aynı evde kalması sonucu zinanın gerçekleştiği kabul edilir. Gece vakti eşin olmadığı zamanda karşı cinsten birinin eve alınması veya gündüz vakti sıklıkla karşı cinsten birinin eve alınması ve bu kimsenin saatlerce evde bulunması zinaya delalet eder.

Meşru sebep her somut olaya göre hakim tarafından değerlendirilecektir. Ancak birkaç örnekle açıklamak gerekirse eşin evde olmadığı sırada eve tamirci çağrılması ve bu tamircinin birkaç saat evde kalması zina sayılmayacaktır. Yine aynı şekilde gece vakti rahatsızlanan çocuk için eve doktor çağrılması ve bir süre evde kalması da zina sayılamayacaktır. Eşler evdeki iş ve ihtiyaçlar doğrultusunda karşı cinsten birini eve kabul edebilir veya karşı cinsten birinin evine gidebilir. Zina yapıldığına ilişkin somut ibareler yoksa bu durumlar zina sayılamayacaktır. Ancak sayılan bu olaylar gibi olayların birkaç defa veya sıklıkla gerçekleştiği hallerde zina edildiği kabul edilir.

Zina sayılmayan davranışlar nelerdir ?

Normal Yolla Gerçekleşmeyen veya Aynı Cinsle Cinsel İlişki

Eşlerden birinin karşı cinsten bir kimseyle normal olmayan yollarla yani sapık yollarla gerçekleştirdiği anormal ilişkiler zina sayılmaz. Aynı şekilde zinadan bahsedebilmek için evli bir kimsenin karşı cinsten bir başkasıyla ilişki yaşaması gerekmektedir. Bu nedenle aynı cinsten kişilerle yaşanan cinsel ilişkiler zina sayılamaz.

Ölü ile Cinsel İlişki

Zinanın gerçekleşebilmesi için zina edilen kişinin iradesi bulunmalıdır. Eşlerden birinin üçüncü kişiye cinsel istismar ya da tacizde bulunması zina değil, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da suç işleme sebebiyle boşanma davasına konu edilebilir. Aynı şekilde ölü ile cinsel ilişkide de ölünün iradesi mevcut olamayacağından zinadan söz edilemeyecektir.

Hayvanlar ile Cinsel İlişki

Hayvanlar ile yapılan cinsel temaslar veya ilişkiler zina sayılmamaktadır.

Eşyalar ile Cinsel İlişki

Eşyalar ile yapılan cinsel temaslar veya ilişkiler zina sayılmamaktadır.

Yapay Döllenme

Yapay döllenme, cinsel ilişki yaşanmaksızın erkeğin spermi ile kadının yumurtasının birleştirildiği tıbbi bir müdahaledir. Eşlerin birbirinden izin almaksızın yapay döllenme yaptırması zina sayılmamaktadır.

Âşıkane Hareketler

Cinsel ilişki gerçekleşmeksizin yakın beden temasları (okşama, öpme, sarılma vb.), mesajlaşma, flört etmek gibi âşıkane hareketler zina sayılmaz.

Eşin Kusuru Bulunmaksızın Karşı Cinsle Cinsel İlişki Yaşaması

Zina eden eşin kusuru olmaksızın gerçekleştirdiği eylemleri zina fiilini oluşturmayacaktır. Zinanın gerçekleşebilmesi için zina eden eşin kusuru şarttır. Bu sebeple tecavüz edilen eş zina etmiş sayılamayacaktır. Maddi cebir ve tehdit altında cinsel ilişki yaşanan eş zina etmiş sayılmayacaktır. Ancak tehdit kişinin şahsına, eşine, çocuklarına, yaşam ve beden bütünlüğüne karşı değil de malvarlığına karşı ise olayın şartlarına göre yaşanan cinsel ilişki zina olarak kabul edilebilmektedir.

Cinsel ilişki yaşadığı kimsenin eşinden başkası olduğunu fark edemeyerek şahısta hataya düşen eş zina etmiş sayılmaz. Örneğin; eşinin ikizini eşi sanarak birlikte olan eş zina etmiş sayılamaz. Yine aynı şekilde eşler uyurken yatağı terk eden eşin yerine başkasının yatması üzerine yaşanan cinsel ilişki nedeniyle de ağır uyku halindeki eş zina etmiş sayılamayacaktır.

Kusuru bulunmaksızın bilinç kaybına sebep olacak kadar sarhoş olan ya da hipnoz etkisi altında olan eşin karşı cinsten bir kimseyle yaşadığı cinsel ilişki zina sayılamayacaktır.

Eşinin ölmüş olduğuna inandırılan ve bunu araştırma imkânı da bulunmayan eşin yaşadığı cinsel ilişki zina sayılamayacaktır. Ancak eşin bunu araştırarak doğruya ulaşma imkânı varsa yaşadığı cinsel birliktelik zina kabul edilebilecektir.

Zina sayılmayan bu davranışlar zina sebebiyle boşanma davası için yeterli sebepler değildir. Bu davranışların varlığı halinde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davası açılabilir. Burada yapmamız gereken ikili ayrım; bu olaylar süreklilik gösteriyorsa haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle dava açılabilecektir. Ancak münferit olarak bir defaya mahsus yaşanıyorsa evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilecektir.

‟ Maddi olayda, davalı bir başka erkekle yatak odasında yarı çıplak olarak yakalanmıştır. Belirlenen karine zina sebebiyle boşanma için yeterli bir nedendir.” ( Yargıtay 2. HD. T. 23.09.1993, E. 1993/7903, K. 1993/7941) ‟… Medeni Kanun‟un 129.maddesi, zina eylemini her halde tamamlanmış bir zina olarak öngörmemiştir. Bu bakımdan, zina için gerekli ortama girip de elde olmayan sebeplerle eylemin tamamlanmamış olması yani Ceza Kanunu’nun deyimi ile eylemin eksik kalkışma derecesinde kalması da boşanma için yeterlidir. Çünkü kanunun amacı ahlak sınırları dışına çıkmayı bir ölçüde cezalandırmaktır. O halde zina sebebiyle boşanmanın şartları sabit olmuştur.” ( Yargıtay 2. HD. T. 20.09.1977, E. 5323, K. 6399)

“…Evlilik kader birliğini zorunlu kılıp, tasada ve kıvançta beraberlik ister. Evlilik devam ederken kadının rahminin ameliyatla alınması ve bu yüzden doğum yeteneğini yitirmesi bir çeşit semavi afettir. Öyle ise eşlerin bunu birlikte göğüslemeleri gerekir. Geçirdiği ameliyat sebebi ile kadının cinsel organının, ilişkiye engel olmadığı tabip raporu ile gerçekleşmiştir. Kısırlık ise boşanma sebebi değildir. O halde kadının geçirdiği ameliyat sonucu çocuk yapamaz hale gelmesi kocaya, boşanma hakkı vermez. Bu bakımdan, davanın reddi gerekirken olaya uymayan düşüncelerle boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.” (Yargıtay 2. HD. T. 02.06.1977, E. 1977/4349, K. 1977/4616 )

“…Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, özellikle davalı-karşı davacı kadının tanık beyanları değerlendirildiğinde erkeğin bir başka kadınla birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı karşı davalı erkeğin zinası ispatlanmıştır. O halde, kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının da kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir…” ( Yargıtay 2. HD. T. 07.02.2019, E. 2018/7259, K. 2019/754 ) ‟… Çarşamba ilçesinin Çay mahallesinde kiraladıkları evde sanıklar 1978 yılı 5. ayından beri birlikte yaşamaya başlamış ve safahatta açıkça ve iddiaya uygun şekilde bu evde karı-koca gibi yaşadıklarını kabul etmişlerdir. Bu ev, otel, pansiyon, randevu evi gibi geçici olarak ikamet edilen ve karı-koca gibi yaşama koşulunun her zaman kabulüne elverişli olmayan hallerden değildir. Mahalle içinde ikametgâh olarak kullanılan ve çevredekilerle sanıkların birlikte yaşantı sürdürdükleri kanısını uyandırmaya tereddüt edilmeyecek şekilde elverişli bir yerdir.” (Yargıtay 5. CD. T. 11.03.1980, E. 1980/496, K. 1980/825) “Davacı-davalının, bir başka kadınla ilişkisinin olduğu ve bu kadınla aynı evde birlikte yaşadığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkemece de, maddi hadise bu şekilde tespit edilmiştir. Evli erkeğin başka bir kadınla aynı evde birlikte yaşaması, zinaya muhakkak nazarıyla bakılmasını gerektiren bir durumdur. Kocanın zinası ispatlanmıştır.” (Yargıtay 2. HD. T. 03.04.2015, E. 2014/21641, K. 2015/6508) ‟…Her iki sanığın köylerinde bir evde birlikte yaşadıkları anlaşılmasına ve aralarında hiçbir akrabalık bulunmayan, dul bir erkekle kocasının evini terk ederek giden genç bir kadının uzun süre bir çatı altında birlikte kalmış olmaları zinanın en belirgin karinesidir…”(Yargıtay 5. CD. T. 05.11.1975, E. 2763, K. 2846)

“Davalının bir başka erkekle görüştüğü ve son olarak bu şahısla aynı otel odasında birlikte kaldıkları yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Davalının, otelde bir başka erkekle aynı odada kalması, zinaya delalet eder .” ( Yargıtay 2. HD. T. 03.12.2013, E. 5132, K. 28378 ) “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı-davacı kocanın dava açılmadan önce ve davanın devamı sırasında dahi başka kadınlarla birlikte otelde aynı odada kaldığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 161’nci maddesinde yer alan boşanma sebebi gerçekleşmiştir. Davacı-davalı kadın evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma davasını, ıslahla öncelikle zina sebebine dayandırdığına göre, bu sebebe dayalı olarak boşanmaya karar verilmesi gerekirken, yazılı Şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” (Yargıtay 2. HD. T. 19.01.2012, E. 2010/22120, K. 2012/670) “…karı koca olduklarına dair otelciye yalan söyleyerek zaruret olmadığı halde, iki yataklı bir oda içinde, ikisi bir yatakta yattıklarına dair mevcut delillerin zina fiilinin kati karinelerinin teşkil edip etmeyeceği düşünülmeksizin karar yolsuzdur.”(Yargıtay 4. CD. 21.06.1938, E. 1179, K. 1143)

“Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacı kadının, 05.12.2010 günü ortak konuta bir erkeği aldığı, aynı gece saat 22.00’de evde bu kişiyle birlikte yakalandığı, bu şahsın tuvalette gizlenmiş halde bulunduğu, bu olay öncesinde de bu şahısla muhtelif tarihlerde çok sayıda görüşmesinin olduğu, bu kişinin 05.12.2010 tarihli kolluk ifadesinde, davalı-davacı kadın ile evlenmeyi düşündüğünü, daha öncede evine bir kez gittiğini, seviştiklerini ancak cinsel ilişkiye girmediklerini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder.” (Yargıtay 2. HD. T. 02.11.2015, E. 2015/21517, K. 2015/20095)

“Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-karşı davacı kadının 16.07.2010 günü ortak konuta erkek aldığı, bu şahsın banyoda yarı çıplak vaziyette gizlenmiş halde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu vakıa mahkemece de sabit kabul edilmiştir. Kadının, yalnızken bir başka erkeği ortak konuta alması ve bu şahsın yarı çıplak vaziyette gizlenirken yakalanması zinanın varlığına delalet eder.”(Yargıtay 2. HD. T. 25.06.2013, E. 2012/16833, K. 2013/17864)

Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook

1 thought on “Boşanmada Zina Sayılan Davranışlar”

  1. Pingback: Boşanma Davalarında Zina Nasıl İspatlanır? | Ankara Avukat

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazar

Av. Dilan KÖREMEZLİ

Size Yardımcı Olabiliriz

Hukuki sorununuzu çözüme kavuşturmak için sabit ücretli tekliflerimizi inceleyin!

Ücretsiz Boşanma Analizi

Kolay ve hızlı bilgiye ulaşmak için Boşanma Analizi'ni deneyin!