Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma, boşanmanın özel ve nisbi sebepleri içerisinde yer almakta olup Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede “Eşlerden biri… haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” şeklinde boşanmak isteyen eşe hak tanınmıştır.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Ne Demektir?

Toplumdaki genel tutuma ve ahlak kurallarına göre şeref ve namustan uzak yaşamak haysiyetsiz hayat sürme olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere somut bir içeriği yoktur. Toplumdan topluma değişkenlik göstermektedir. Şeref ve namustan uzak yaşamak ile birlikte boşanma sebebi olabilmesi için “süreklilik” koşulunun sağlanması gerekmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürmeye Giren Davranışlar Nelerdir?

Kanunda bu davranışlar sayılmamakla birlikte Yargıtay içtihatlarına göre fuhuş amacıyla gizli randevu evi işletme, ayyaşlık derecesinde alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, eş dışında üçüncü bir kişi ile ilişki kurulması gibi durumlar haysiyetsiz hayat sürmeye örnek gösterilebilir.

Ne Kadar Sürer?

Yazılı yargılama usulü ve çekişmeli boşanma davası niteliklerine haiz olduğu için mahkemelerin dosya yoğunluğu, varsa süregelen ceza yargılamasının sonucunun beklenmesi durumları sebebiyle belirli bir bitiş süresi mevcut değildir.

Kimler Açabilir?

Evlilik birliğinin sona erdirilme işlemi olması sebebiyle haysiyetsiz hayat süren eşe karşı diğer eş davayı açabilecektir.

Hangi Mahkemede Açılır?

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Yargılaması Nasıl Yapılır?

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasında yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır. Hâkim mevcut delilleri toplayarak karar verecektir. Boşanma davası esnasında boşanma davasını konu alan ceza yargılaması sürüyorsa hâkim karar vermeden önce bu yargılamanın sonuçlanmasını bekleyecektir.

Süreler

Suç işleme sebebiyle boşanma davasında TMK 163 herhangi bir zamanaşımı süresi belirlememiştir. Bu sebeple her zaman açılabilmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davasında herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiş olmakla beraber söz konusu kusurlu eşin davranışlarının diğer eş tarafından öğrenilmesinden uzun yıllar geçtikten sonra dava konusu olarak ileri sürülmesi halinde, birlikte yaşamanın davacı eş yönünden beklenemez hal sayılmayacağı şeklinde yorumlanarak davanın reddine karar verilebilir.

Davalı eşin kusurlu olması, yani yaptığı şeyin sonuçlarını öngörebilir olması gerekir. Bu sebeple akıl hastası ya da ayırt etme gücünden yoksun eş için, yaptığı davranışlardan ötürü bu sebeple boşanma davası açılamaz. Ancak akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilir.

Haysiyetsiz hayat sürmenin boşanma sebebi olarak öne sürülebilmesi için ilgili suçun evlenmeden sonra işlenmesi gerekir. Eş evlenmeden haysiyetsiz hayat sürmüş olması diğer eş tarafından evlendikten sonra öğrenilmişse, davacı eş, haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açamaz. Ancak  TMK 149-150 maddelerine göre, nisbi butlan davası açarak evlenmenin iptalini isteyebilir.

Burada önemli olan evlilik sonrası haysiyetsiz hayat sürme davranışının olması ve sürekliliğin olması ve evlilik hayatını çekilmez kılmasıdır. Bu şartlar sağlandığında haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açılabilir. Önceden biliniyor olması dava sürecini değiştirmez.

Davalı/kusurlu tarafın haysiyetsiz hayat sürmesi mahkemece tespit edilip buna bağlı olarak boşanma kararı verilirse çocuğun velayeti davalı/kusurlu ebeveyne verilemez.

Türk Medeni Kanununun 163. Maddesi davanın her zaman açılabileceğini öngörmüş, bir süre kısıtlaması yapmamıştır. Ancak Yargıtay, haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası hakkının geç kullanılmasını birlikte yaşamanın davacı eş yönünden beklenilmez bir hale sebep olmadığı şeklinde yorumlayarak hakkın kötüye kullanılması nedeniyle davayı reddedebilmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası avukatsız da görülebilen yargılama işlerindendir. Ancak süre ve hak kayıplarının yaşanmaması için alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınması önerilir.

1 thought on “Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma”

  1. Pingback: Boşanmada Zina Sayılan Davranışlar Nelerdir?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazar

Av. Hilal Arı

Size Yardımcı Olabiliriz

Hukuki sorununuzu çözüme kavuşturmak için sabit ücretli tekliflerimizi inceleyin!

Ücretsiz Boşanma Analizi

Kolay ve hızlı bilgiye ulaşmak için Boşanma Analizi'ni deneyin!